Interim- en
verandermanagement


Bedrijfsvoering

Project- en
procesmanagement

Postbus 75
2060 AB Bloemendaal

telefoon  
mobiel
telefax

023-5254044
06-51177308
023-5279165

Van Pinxteren
Interim & Advies is
gecertificeerd lid van
de Orde van
organisatiekundigen
en adviseurs.
Wij zijn gespecialiseerd in het management van fusie- en schaalvergrotingsprocessen. Dit zijn vaak moeilijke en complexe processen. Naast rationele en economische spelen ook emotionele overwegingen een rol, die te maken hebben met cultuurverschillen, verschuiving in machtsverhoudingen en wisselende carrièreperspectieven. Het is daarom voor partijen van belang om tijdig met elkaar samen te werken en de motieven voor schaalvergroting met elkaar te bespreken, om mogelijke weerstanden te voorkomen.

In het proces van schaalvergroting onderscheiden wij de volgende fasen:
Strategische fase: gaat over het formuleren van het doel van de samenwerking. Eindigt in een intentieverklaring.
Bestuurlijk-juridische fase: formuleren van het kader en de afspraken, waarbinnen samenwerking kan plaatsvinden. Eindigt met het formele besluit tot fusie.
Organisatorische fase: vormgeven en inrichten van de nieuwe organisatie. Eindigt in een organisatieplan.
Uitwerkingsfase: afstemmen en integreren van de functies inde nieuwe organisatie. Eindigt in een uitwerkings- en plaatsingsplan.

In onze aanpak bouwen wij tijdens de bestuurlijk-juridische voorbereiding ruimte in (‘acceptatiefase’) om aan elkaar te wennen en te spreken over het functioneren van de nieuwe organisatie. Dit bevordert het tot stand komen en de acceptatie van de nieuwe organisatie in de latere fasen.

De regionale Brandweer en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst in Flevoland gaan gezamenlijk op in de nieuw gevormde regionale hulpverleningsregio Flevoland. Van Pinxteren Interim & Advies ondersteunt de projectmanager. Dit betekent niet alleen uitwerking van de beleidsmatige, financiële, personele en facilitaire aspecten van de nieuwe regio en de organisatie van de rampenbestrijding. Maar het betekent bovenal aandacht schenken aan de bestaande culturen van brandweer en geneeskundige hulpverlening en die al tijdens het fusieproces om te vormen tot een gemeenschappelijk cultuur van hulpverlening. Het fusieproces is binnen de geplande tijd tot stand gebracht.