Interim- en
verandermanagement


Bedrijfsvoering

Project- en
procesmanagement


Postbus 75
2060 AB Bloemendaal

telefoon  
mobiel
telefax

023-5254044
06-51177308
023-5279165

Van Pinxteren
Interim & Advies is
gecertificeerd lid van
de Orde van
organisatiekundigen
en adviseurs.
Van Pinxteren Interim & Advies beschikt over de juiste kennis en ervaring om de kwaliteit van uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Onder bedrijfsvoering verstaan we financieel beleid en beheer, de planning & controlcyclus en bestuurlijke informatievoorziening, al dan niet aangevuld met de functies:
  • personeel en organisatie
  • juridische zaken en bestuursondersteuning
  • marketing en communicatie
  • inkoop, facilitaire zaken en documentaire informatievoorziening
  • automatisering (systeemontwikkeling en beheer van hard- en software)
Het verbeteren van de bedrijfsvoering is niet louter een financiŽle aangelegenheid. Het gaat om een verbetering van het functioneren van de totale organisatie, met gevolgen voor de concernsturing, de planning- en controlcyclus, de structuur en de wijze van samenwerking tussen medewerkers in de organisatie. De intensiteit van de verandering kan per opdracht verschillend zijn.

Belangrijke laag- en faalfactoren bij het verbeteren van de bedrijfsvoering:
  • Herijken van de sturingsvisie met de top van de organisatie
  • Ontwikkelen van nieuw instrumentarium
  • Uitwerken van rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in nieuwe functieprofielen
  • Stimuleren van de samenwerking van medewerkers bedrijfsvoering 'in de staf' met de leidinggevenden en medewerkers 'in de lijn', met behulp van trainingen.
  • Een compacte projectorganisatie om de verbeteringen te realiseren.

Het gefuseerde Stadsdeel zet zichzelf opnieuw op de kaart door een nieuwe marktgerichte bedrijfsvoering. De kernelementen van dit beleid zijn het invoeren van een planning & controlcyclus, het uitwerken van de besturingsvisie in rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het inrichten van de sector Middelen en het actief ondersteunen van het middenkader door coaching van leidinggevenden. Van Pinxteren stuurt het verbeterplan en geeft praktisch leiding aan de sector Middelen.

Deze opdracht is in 2001 bekroond met de juryprijs van de sprekerscompetitie 'De kunst van het veranderen', georganiseerd door Ernst & Young Executive Temporary Management.